آموزشی, اطلاعات

كاربردهای كلينيكی سفالومتری لترال

کاربردهای کلینیکی سفالومتری لترال ; drbooshehri.com

سفالومتری لترال یکی از رایج ترین تکنیک های رادیوگرافی خارج دهانی در دندانپزشکی است که عموما به منظور ارزیابی های مرفومتریک جمجمه و تعیین طرح درمان ارتدنسی و جراحی و همچنین ارزیابی نتایج این درمان ها تهیه می گردد.

سفالومتری لترال یک تکنیک تغییر یافته و استاندارد شده لترال جمجمه است که درآن ساختارهای مختلف بافت های سخت ونرم جمجمه را می توان ارزیابی نمود. برای سهولت بررسی کاربردهای این تکنیک که کمتر مورد توجه قرار می گیرند بهتر آن ها را بسته به منطقه آناتومیک مورد مشاهده تقسیم نمود.

کاربردهای کلینیکی سفالومتری لترال; بافت سخت جمجمه

الف) ارزیابی تکامل و ساختار درونی سینوس های پارانازال از بعد لترال با در نظر گرفتن این محدودیت که سینوس های راست و چپ روی هم سوپر ایمپوز می شوند و افتراق وجود مشکل در سمت راست و چپ را براساس این نما نمی توان انجام داد.

آناتومی نرمال جمجمه ; drbooshehri.com
آناتومی نرمال جمجمه

با توجه به سن تکامل هر یک از این سینوس ها عدم رویت مارجین های این حفرات می تواند به معنای عدم تشکیل یا تکامل ناقص آن باشد.

افزایش ضخامت ژنرالیزه یا لوکالیزه یا پولپوئید مخاط سینوس ها نیز قابل بررسی است. سینوس هاس اتمویید قدامی میانی و خلفی را می توان جدا از هم مشاهده نمود. دیواره قدامی و پوسترولترال سینوس ماگزیلا نیز به وضوح دیده می شود.

وجود استئوما در سینوس ها بویژه در سینوس فرونتال را بخوبی می توان مشاهده نمود و ضایعات متسع کننده سینوس که منجر به خمیدگی دیواره قدامی آن به سمت خارج می شوند نیز به وضوح قابل رویت هستند.

کیست احتباسی در دیواره پوسترولترال سینوس ماگزیلا ; drbooshehri.com
کیست احتباسی در دیواره پوسترولترال سینوس ماگزیلا

سنگ های درون سینوس را نیز در این نما می توان دید.

 

ب) ارزیابی استخوان نازال متعاقب تروما: پیوستگی و یکپارچگی  استخوان بینی و همچنین شکل و کانتور آن از نمای لترال در این تکنیک از شاخص های سلامت استخوان بینی محسوب می شوند. وجود خطوط عمود بر محور طولی استخوان بینی با یا بدون از بین رفتن  پیوستگی استخوان  شاخص شکستگی در نظر گرفته می شود.

شکستگی با جابجایی در استخوان بینی ; drbooshehri.com
شکستگی با جابجایی در استخوان بینی

ج) کوتاه شدن گردن کندیل مندیبل در اثر شکستگی های قدیمی یا جدید و جابجایی قطعات شکسته را نیز می توان بررسی نمود.

کاربردهای کلینیکی سفالومتری لترال; ستون مهره های گردنی

الف) تکامل مرفومتریک مهره های گردنی یکی از شاخص های بلوغ اسکلتی است به صورتی که از روی شکل مهره ها و نسبت عرض به ارتفاع جسم مهره های گردن می توان سن اسکلتی را تخمین زد.

 

ب) وجود ناهنجاری ها و آنومالی های مهره های گردنی و تشکیل…. که شاخصی از وجود مشکل در دیسک های ستون فقرات گردنی است  و شکستگی های واضح جسم مهره در نمای لترال قابل مشاهده است

آنالیز مهره های گردن مرفومتریک و میلی متریک ; drbooshehri.com
آنالیز مهره های گردن مرفومتریک و میلی متریک
آنومالی در لیگامان اتصالی بین اطلس و مهره دوم گردن ; drbooshehri.com
آنومالی در لیگامان اتصالی بین اطلس و مهره دوم گردن

کاربردهای کلینیکی سفالومتری لترال; راه های هوایی

در نمای لترال راه های هوایی حلق بینی – دهانی و حنجره  قابل بررسی هستند. یکی از کاربردهای مهم این تکنیک بررسی باز بودن تنگ شدن یا انسداد کامل این مجاری است که دارای شاخص های  کیفی و کمی بوده آنالیزهای متفاوتی برای توصیف آن وجود دارد.

به طوری که قبل از متداول شدن تکنیک های پیشرفته سه بعدی تصویر برداری حتی” آترزی کوانال” را نیز از طریق تزریق ماده حاجب در حفره بینی و تهیه نمای لترال بررسی می کردند.

امروزه برای غربالگری بزرگی ادنوئید لوزه کامی بافت لنفوئید زبان و وجود التهاب و آبسه در فضاهای فارنژیال وگردنی از این تکنیک استفاده می شود. وجود جسم خارجی در این فضاها را نیز در همین نما می توان ارزیابی نمود.

شماتیک مسیر راه های هوایی ; drbooshehri.com
شماتیک مسیر راه های هوایی

کاربردهای کلینیکی سفالومتری لترال; کلسیفیکاسیون های بافت نرم

الف) کلسیفیکاسیون های عروقی به صورت پلاک های آترواسکلروتیک فلبولیت های عروقی یا کلسینوز داخل عروق را می توان در این نما بررسی کرد.

شماتیک ایجاد پلاک های آترواسکلروتیک در شریان کاروتید ; drbooshehri.com
شماتیک ایجاد پلاک های آترواسکلروتیک در شریان کاروتید

ب) غدد لنفاوی کلسیفیه در زنجیره های گردنی ساب مندیبولار و پاروتید ناشی از وضعیت های تحریکی و یا نئوپلاستیک  را می توان ارزیابی نمود.

 

ج) کلسیفیکاسیون دیسروفیک در لوزه ها تونسلولیت ها کلسیفیکاسیون غضروف اپی گلوت و غضروف های حنجره و کلسیفیکاسیون های متاستاتیک نظیر کلسیفیکاسیون مجموعه استیلو هیوئید میوزیت استخوانی شونده و استئوماهای پوستی را نیز می توان مشاهده نمود.

 

د) سیالولیت های رادیواپک پاروتید و ساب مندیبولاردر این نما دیده می شوند و برای تمایز آن ها از کلسیفیکاسیون های سوپر ایمپوز می توان با اندکی پرتروژن مندیبل وفشردن زبان با دو انگشت به سمت پایین نمای دیگری تهیه نمود که به دلیل جابجایی بافت های نرم کف دهان به سمت پایین  دانسیته های سوپرایمپوز را پایین تر از لبه تحتانی مندیبل نشان می دهد.

کاربردهای کلینیکی سفالومتری لترال; دندان ها

الف) وجود دندانهای نهفته در خط وسط فکین و جهت گیری باکال یا پالاتال/لینگوال تاج و ریشه را دراین روش می توان ارزیابی کرد.

بررسی وجود و جهت دندان های نهفته ; drbooshehri.com
بررسی وجود و جهت دندان های نهفته

ب) بعد باکو لینگوال زائده آلوئول در خط وسط فکین از نمای ساجیتال قابل مشاهده است. اگر چه تنها در عریض ترین مقطع قابل بررسی است و برای بررسی جزئی تر و با دقت بیشتر باید از روش های پیشرفه تصویر برداری سه بعدی که قادرند مقاطع نازک تر تهیه کنند استفاده نمود.

اگر چه ازریابی روابط میلی متریک و زاویه ای ساختارهای جمجمه رایج ترین و شناخته شده ترین کاربرد این تکنیک است به منظور بهینه سازی استفاده از این کلیشه دانستن آناتومی نرمال و تظاهرات بیماری ها  اطلاعات تشخیصی بالقوه این تکنیک را  دردسترس و کارا می سازد.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *