خدمات الأشعة للدكتور مريم زنگوئي بوشهري

تصویر برداری داخل دهانی; دکتر بوشهری

تصویربرداری داخل الفم

خدمات تصویربرداری خارج دهانی ; drbooshehri.com

تصویربرداری خارج الفم

خدمات عکس برداری تخصصی از کودکان ; drbooshehri.com

التصوير الاختصاصي للأطفال

فتوگرافی; دکتر بوشهری

فوتوغرافي