تصویر برداری داخل دهانی; دکتر بوشهری

کاربرد رادیوگرافی ساده داخل دهانی چیست؟

تصویر برداری داخل دهانی شامل پری اپیکال، بایت وینگ، اکلوزال است. کاربرد آن به شرح:

  • بررسی دندان و ساختارهای اطراف آن با دقت بالا
  • بررسی وضعیت پوسیدگی و بیماری های لثه
  • بررسی کیفیت درمان های قبلی
  • بررسی صدمات وارد شده به دندان ها
  • بررسی وضعیت پالپ و بیماری های مرتبط با آن
  • بررسی دندان های نهفته و اضافه
  • ارزیابی های پیش از کشیدن دندان
  • بررسی ساده غدد بزاقی
تصویر برداری داخل دهانی

پری اپیکال

تصویر برداری داخل دهانی; پری اپکال (تصویر دوم) ; drbooshehri.com
تصویر برداری داخل دهانی; پری اپکال (تصویر اول) ; drbooshehri.com

بایت وینگ

تصویر برداری داخل دهانی; بایت وینگ ; drbooshehri.com
رادیوگرافی بایت وینگ
رادیوگرافی بایت وینگ
رادیوگرافی بایت وینگ

اکلوزال

تصویر برداری داخل دهانی; اکلوزال; drbooshehri.com
تصویر برداری داخل دهانی; اکلوزال; drbooshehri.com
تصویر برداری داخل دهانی
تصویر برداری داخل دهانی
تصویر برداری داخل دهانی